گرتن بدهی دل ندهی کار خراب است
چون خوردن نوشابه که در جام شراب است
گر دل بدهی تن ندهی باز کار خراب است
اینبار نه جام است و نه نوشابه سراب است
اینجا از عشق و وفا هیچ نگویند
چون دغدغه ی مردم این شهر حجاب است
2019/10/09 - 19:18 در دوستان قدیمی نایس فان