"دوست داشتن" اگر واقعی باشد نه ڪم میشه،،، نه ڪهنه نه ڪم رنگ دوست داشتن باید،،، از عمق وجودت باشه این "رمز ماندگاری عشقه"

2019/10/09 - 22:20 در دوستان قدیمی نایس فان