عشق یعنی

به چشاش زل بزنی حرفاش یادت بره
1532254465365037.jpg
2019/10/09 - 22:36 در دوستان قدیمی نایس فان