ما نسل بوسه های ممنوع ایم
عشق را
میان لبهای هم
پنهان کردیم تا نمیرد
بعد از ما
شما نسلِ آزادیِ بوسه
در خیابان خواهید بود
عشق را
با لبهایتان فریاد بزنید تا زندگی کند

2019/10/10 - 00:23 در دوستان قدیمی نایس فان
پیوست عکس:
1570388472481223.jpg
1570388472481223.jpg · 750x937px, 58KB

باز نشر توسط