یه عمر سنگ صبور شديم برا درد و دلاتون يبار بغل نشدين برا گريه هامون

2019/10/10 - 12:29