بعضیامون استاد دست نکشیدن و دل نکندنیم
مث خودکاری که دیگه نمینویسه و دور نمیندازیم ،
شیشه عطري که خالی شده و هنوز نگهش داشتیم ،
رابطه اي که تموم شده و هنوز درگیرشیم...

2019/10/10 - 12:30