که آخرش
یک شب با بوسه های لغزانم
نقطه نقطه ی الفبای آغوشت را
در دنیای بازوانم
برای آغوشم عاشقانه
محرم میکنم
ahmadyounesphotography
2019/10/10 - 19:11 در دوستان قدیمی نایس فان