از هر چه
هست و نیست
گذشتم ولی هنوز
در مرز چشمهای تو گیرم
فقط همین …

بهمنی
10531521722478246775.jpg
2019/10/10 - 19:37 در دوستان قدیمی نایس فان