گفتم: خیلی دلتنگم این روزا، خیلی زیاد!
خندید
گفت: چه شکلیه این دلتنگی که میگی!
تا بیام جواب بدم، یه چیکه اشکش راه گرفت رو صورتم...
دست کشیدم رو خیسیِ چشماش.
با خنده گفت: این شکلی...
عینِ رگبارِ بارون وسطِ یه روزِ آفتابی توو ظل تابستون!
......klkk.JPG

2019/10/10 - 21:56 در دوستان قدیمی نایس فان

باز نشر توسط