من یک "زنم"...
که کودک درونش
هنوز هم شیطنت میکند..!

هنوز هم دلش غش میرود برای نوازشِ مادرش...
که هدیه گرفتن را
به رسم دخترانگی اش،
هنوز هم دوست دارد...!

خیالت راحت
هم مردانگی بلدم
هم عرضه اش را دارم!

فقط نمیدانم چرا
هرکار هم که می کنم
آخرش......محتاجِ آغوشِ مردانه ی توام؟!

لطفاً..... خیلی شیک و مردانه
بغلم کن...!!!


2019/10/10 - 22:06