"زیباترین قسم سهراب"
نه تو می مانی و نه اندوه
و نه هیچیڪ از مردم این آبادی
به حباب نگران لب یڪ رود قسم،
و به ڪوتاهی آن لحظه شادی ڪه گذشت،
غصه هم می گذرد،
آنچنانی ڪه فقط
خاطره ای خواهد ماند
لحظه ها عریانند.
به آن لحظه خود،جامه اندوه مپوشان هرگز..
2019/10/10 - 22:16