من گمان می کردم رفتنت ممکن نیست . . .
رفتنت ممکن شد باورش ممکن نیست . . .
.
2019/10/10 - 22:24 در دوستان قدیمی نایس فان