هر انسانی یک بار،
برای رسیدن به یک نفر، دیر می کند

و پس از آن،
برای رسیدن به کَسان دیگر،
عجله ای نمی کند!
2019/10/11 - 10:40 در دوستان قدیمی نایس فان