انفجاری رخ داده بر زندگی ام،
میدانی مین گذاشته شده را
راه رفته ایی و برگشتی؛
کاش قبل از اینکه پا بگذاری در من؛
خنثی کرده بودی آن هارا...
2019/10/11 - 10:51 در دوستان قدیمی نایس فان