┄┄┅┅✿❀❤❤❀✿┅┅┄┄
که نمی دانست !
تمامِ عیب هایش را می دانستم ، حتی بدترینشان را ...
باز هم دوستش داشتم ،
من با علمِ به همه ی ایراداتِ او ؛
خواستم تمامِ زندگی ام را به پایش بریزم ...
و این "دوست داشتن" بود !
این کههایش را بدانی و با چشمانِ باز ، بخواهی اش !
┄┄┅┅✿❀❤❤❀✿┅┅┄┄
IMG_20181219_102348_303.jpg
2019/10/11 - 11:02 در دوستان قدیمی نایس فان
دیدگاه
Mahpar

بعصی وقتا حماقته

1398/07/19 - 11:05 ·
M-crystal

# ولی ب ندرت...

1398/07/19 - 11:17 ·
Mahpar

منم گفتم بعصی وقتا

1398/07/19 - 11:35 ·

باز نشر توسط