┄┄┅┅✿❀❤❤❀✿┅┅┄┄
برنامه اے کــه تـِکرارش
ےِ هر روز مـَن استـــ
زنده ےِ
#نگـاهِ توستــ … هَمیـن…
┄┄┅┅✿❀❤❤❀✿┅┅┄┄
2019/10/11 - 11:40 در دوستان قدیمی نایس فان