┄┄┅┅✿❀❤❤❀✿┅┅┄┄
یک فرصت به من بده که غلط ببوسمت

و تمام طول سال را جریمه ام کن که از روی آن هزار بار تمرین کنم !

┄┄┅┅✿❀❤❤❀✿┅┅┄┄

2019/10/11 - 12:56 در دوستان قدیمی نایس فان