┄┄┅┅✿❀❤❤❀✿┅┅┄┄
فکرش را بکن
همه ی پزشکان، بوسیدن یار را ، بوییدن یار را
تجویز میکردند
آخ که بیماری عجیب میچسبید
┄┄┅┅✿❀❤❤❀✿┅┅┄┄
2019/10/11 - 14:21