گفته بودی که چرا محو تماشای منی؟
آن‌چنان مات که یک‌دم مژه بر هم نزنی!
مژه بر هم نزنم تا که ز دستم نرود
ناز چشم به قدر مژه بر هم زدنی..
2019/10/12 - 18:21 در تبسم پاییز