محبوبِ من! شما نباشید
همه‌ی بغض‌های جهان
در گلوی من است..
2019/10/12 - 18:23 در تبسم پاییز