دور نباش
در این دنیای کوچک
در این آغوش دنج
نزدیک‌تر باش
از روح به جان
نزدیک‌تر باش
از جان به تن
نزدیک‌تر باش
از تن به من
تو خود من باش!
2019/10/12 - 18:24 در تبسم پاییز