آخرین ایستگاه شب

خدایا آنگونه زنده‌ام بدار
که نشکند دلی از زنده ‌بودنم
و آنگونه بمیرانم
که کسی به وجد نیاید از نبودنم...

خداوندا تو را ستایش می‌کنم زیرا وقتی در تنگنا بودم و تو را طلبیدم فریاد برآوردم و از تو کمک خواستم تو به دادم رسیدی

خدایا رحمت و محبت تو دائمی است آنانی که به تو امیدوارند هرگز سرافکنده نخواهند شد

خداوندا راه خود را به من نشان بده ، راستی خود را به من تعلیم بده و مرا هدایت فرما ، زیرا تو تنها مدد کننده من هستی و من همیشه به تو امیدوارم.

آمیـن
2019/10/12 - 18:37 در تبسم پاییز