چقدر شبیه آرزویی هستم که نقشِ بر آب شده
چقدر شبیه آبی هستی، که از سرم گذشته است..

چقدر سنگینم روی دلِ زمین..
چقدر شبیه مُردابی..
چقدر غرق شدن به ظاهرت .... نمی‌آید..

چقدر چتر شوم
تا باران دیده حسابم کنی..
چقدر دوگانگی بگیرم میان جزر و مدِ حرف‌هایت..

چقدر در تو فـرو روم..
چقدر به رو نمی‌آوری..
چقدر صرفِ غرق شدن شوم تا به نجاتم آلوده شوی..

چقدر....
چقدر شبیه دعایی شدم که اجابت نمی‌کنی..
چقدر شبیه آرزویی نیستی که نقش بر آب شدم..
2019/10/12 - 19:46 در تبسم پاییز