بیشتر از اینها
برای من باش
دلم می‌خواهد
گره بزنم
هر نفسم را
به بودنت ...❤️
2019/10/12 - 19:49 در تبسم پاییز