دلیلهای مکرر چیست؟ بدنتان کم آب شده خوب نخوابیده اید معده خود را با کربوهیدرات های نشاسته ای پر کرده اید دچار استرس هستید غذای خود را با سرعت میخورید

2019/02/16 - 14:17
پیوست عکس:
photo_2019-02-16_14-15-28.jpg
photo_2019-02-16_14-15-28.jpg · 1280x1087px, 46KB