شعر ردیف و قافیه نمی خواهد
بوی آغوش تو هر دیوانه ای را شاعر می کند …
2019/10/12 - 23:54 در دوستان قدیمی نایس فان

باز نشر توسط