ساعت ها را بگذارید بخوابند. بیهوده زیستن را نیازی به شمردن نیست . .
2019/10/13 - 00:43 در واسه دل خودم