تو با شرافتی اگر
آبروی دیگران را مانند آبروی خودت محترم بدانی

تو آزادی، اگر
خودت را کنترل کنی، نه دیگران را

تو مهربانی، اگر
وقتی دیگران مرتکب اشتباهی میشوند، آنها را ببخشی.

تو شادی، اگر
گلی را ببینی و بخاطر زیباییش خدا را شکر کنی

تو ثروتمندی، اگر
بیش از آنچه نیاز داری نداشته باشی

و دوست داشتنی هستی، اگر
دردهایت تو را از دیدن دردهای دیگران کور نکرده باشد.

اگر چنین است
تو یک انسان بزرگ هستی
2019/10/13 - 17:10 در دوستان قدیمی نایس فان