هيچ چيز دوبار اتفاق نمی افتد و اتفاق نخواهد افتاد!
به همين دليل، ناشی به دنيا آمده‌ايم و خام خواهيم رفت!
هيچ روزی تكرار نمی شود، دو شب شبيه هم نيست!
دو بوسه يكی نيستند، نگاه ِقبلی مثل ِنگاه ِبعدی نيست
2019/10/13 - 23:38 در دوستان قدیمی نایس فان
دیدگاه
a-s

فهمیدیم داش{-a86-}

1398/07/22 - 00:14 ·
mm32

اونوقت چیو فهمیدی؟؟

1398/07/22 - 12:35 ·
a-s

هیچ چیزی تکرار نمیشه

1398/07/22 - 12:57 ·