┄┄┅┅✿❀❤❤❀✿┅┅┄┄
من میگویم اگر واقعاداشته باشد باید دوست داشتنش راکند !
با ماندنش با همه جوره خواستنت!این ها یعنیبه دوست داشتن.
به حرف که باشدها حرف می زنند.
خیلی هادارم های قشنگ بهمی آورند !
اما من می گویمدر عمل و زبان هر دو بایدداشته باشد.
حالا هی بگو # دوستت دارم هی بگو جانم را میدهم جانت را میخواهد چکار؟
راست می گویی بمان و هر جور که هست داشته باش
┄┄┅┅✿❀❤❤❀✿┅┅┄┄
2019/10/14 - 19:46 در دوستان قدیمی نایس فان