احساساتی که سرکوب شوند و بروز داده نشوند،
هرگز نمیمیرند ،
آنها دفن خواهند شد
و بعدها به شکل زشتری بروز داده میشوند .

2019/10/15 - 11:17 در دوستان قدیمی نایس فان