دلم برایتنگ است و این را نمی‌توانم بگویم؛ مثل باد که از پشتِ پنجره‌ات می‌گذرد و یا درخت‌ها که خاموش‌اند سرنوشتِگاهی سکوت است...!

2019/06/14 - 01:50 در واسه دل خودم