آنقدر خاص دوستت داشتم که یک ذره از خودم را برای خودم نگه نداشتم دنیا پر از آدمهاییست مثل من که خودشان را جایی جا گذاشتند که دیگر هیچ جایی برای بلندشدنشان نیست

2019/06/14 - 01:52 در واسه دل خودم