همه کسش بودم همان کس.... که بد حالت ترین حالت تنها شدنم شد...

2019/06/14 - 01:53 در واسه دل خودم