نگاه کن غروب که می شود خاطرات نبض مرا می گیرند تو زنده می شوی و من می میرم ای زیباترین حس دنیا ! حالا که دوری خیال و شب و تنهایی و باران ... کدام یک مال من است؟

2019/06/14 - 01:54 در واسه دل خودم