خودت را برای آدمهای رفته حیف نکن تا زندگی روی خوشش را به تو نشان دهد بی لیاقتها از هیچ کس کارت هزار آفرین نمی گیرند بالاخره در آرزوی چیزهای از دست رفته و آنچه دیگر ندارند زیر چتر تنهاییشان می پوسند

2019/06/14 - 01:55 در واسه دل خودم