هعی..

2019/10/16 - 20:05
پیوست عکس:
1566940441309972_thumb.jpg
1566940441309972_thumb.jpg · 300x300px, 30KB
دیدگاه
Khazan60

ولی جالبه لحظات بدهمیشه تداعی میشه

1398/07/25 - 16:42 ·
aysan18577

دقیقا ولی تودنبال خوباش بگردی بهترع

1398/07/25 - 16:44 ·
Khazan60

خوبیهای دنیاخیلی کمرنگ شده شایدشده وظیفه..

1398/07/25 - 16:47 ·
aysan18577

انتظارت ازادما منظورم نیس اون ک دیگ وجود نداره....
خودت براخودت بساز خوشی

1398/07/25 - 16:49 ·
Khazan60

اگه دلی واسه خوشی باقی باشی

1398/07/25 - 16:54 ·
aysan18577

هیشکی دلش خوش نیس خودتودوست داشته باش نه بقیرو

1398/07/25 - 17:01 ·
Khazan60

آخه چجوری وقتی انگیزه ودلخوشی نمونده

1398/07/25 - 17:02 ·
aysan18577

بابا بیخیال مثه گنجشک باش این شاخه نشدشاخه دیگ
پوستت کلفت بایدباشه خخخ

1398/07/25 - 17:03 ·
Khazan60

مگه گنجشک پوستش کلفته{-20-}

1398/07/25 - 17:04 ·
aysan18577

نه مثال گنجشک جدابود ازاون پوست کلفتی پوست کلفتی مثال خودم بودخخ

1398/07/25 - 17:06 ·
Khazan60

اوکی ولی گنجشکم پوست کلفته

1398/07/25 - 17:07 ·
aysan18577

جدی؟کی گفته؟

1398/07/25 - 17:42 ·
Khazan60

هیچکی نگفته خودش گفته

1398/07/25 - 17:47 ·
aysan18577

خخخ خوبه باهاشون حرفم میزنی

1398/07/25 - 18:07 ·
Khazan60

ن به حضرت سلیمان زنگ زدم گفت گنجشکهام پوست کلفتن

1398/07/25 - 18:08 ·
aysan18577

شمارشو بده پس لازممه

1398/07/25 - 19:12 ·
Khazan60

شماره ش محرمانه س

1398/07/25 - 19:15 ·
aysan18577

خومن الان بدجور درگیرم بیاد حلش کنه دیگ

1398/07/25 - 19:16 ·
Khazan60

اون فقط بلدحرف بزنه خودم حلش میکنم گیرتو

1398/07/25 - 19:20 ·
aysan18577

نه دیگ با یه مشت زبون نفهم میتونی حالی کنی مطلبو؟

1398/07/25 - 19:22 ·
Khazan60

آره زبونشون ازحلقوم درمیارم

1398/07/25 - 20:20 ·
aysan18577

موفق باشی

1398/08/10 - 16:39 ·
Khazan60

سلام

1398/08/10 - 16:53 ·
aysan18577

سلام

1398/08/11 - 16:47 ·
Khazan60

خوبین؟

1398/08/11 - 17:17 ·
aysan18577

مرسی خوبم

1398/08/11 - 18:21 ·
aysan18577

تو خوبی

1398/08/11 - 18:21 ·
Khazan60

سپاس..چه خبر؟کجابین؟

1398/08/11 - 23:21 ·
aysan18577

سلامتیت همینجا

1398/08/14 - 16:27 ·