ميگم جمشيد ما چرا تا زردو قرمزارو ميبينيم بند دلمون پاره ميشه پس كدوم رنگا قراره حال مارو خوب كنه ما مرخص شيم بريم پی كارمون...


2019/10/16 - 22:37 در دوستان قدیمی نایس فان
پیوست عکس:
IMG_20191016_222621_199.jpg
IMG_20191016_222621_199.jpg · 1024x1280px, 506KB