تنهاچیز باکیفیت زندگیمون دردبود

که هرچی کشیدیم پاره نشد....
2019/10/17 - 16:31
پیوست عکس:
IMG_20181020_203653_913.jpg
IMG_20181020_203653_913.jpg · 1280x1203px, 50KB