میگفت : تو" مردها "را نمی شناسی
گاهی یک بی سروپایِ بی لیاقت را
به زنِ زیبا و بی نقصی که دارند
ترجیح میدهند
او اشتباه میکرد
من" نامردها "را نمی شناختم !2019/10/18 - 16:44