آدمی که جنگیدن بلد نیست، به بدبختیهاش میگه قسمت!!!
2019/10/20 - 14:54 در دوستان قدیمی نایس فان