چون دلم زنده نباشد؟
که تو در وِی، جانی!
2019/10/24 - 01:18 در دختری که منم.
پیوست عکس:
photo_2019-10-13_15-47-15.jpg
photo_2019-10-13_15-47-15.jpg · 1080x1080px, 66KB