و كسي چه مي داند كداممان
تنها تريم ؟!
دختری كه سال هاست
كسی را به زندگيش راه نمی دهد
يا مردي كه
براي تجربه ي دوباره ي آن
" بوسه "
تمام دخترانِ شهر را امتحان
می كند ..؟!


2019/10/26 - 01:25 در دختری که منم.
پیوست عکس:
photo_2019-10-04_11-15-35.jpg
photo_2019-10-04_11-15-35.jpg · 734x980px, 106KB