تا قفس هست
مرا لذت آزادی نیست،

هرکجا در همه آفاق
اسیری ست منم!
2019/10/26 - 01:36 در دختری که منم.
پیوست عکس:
photo_2017-08-06_10-01-05.jpg
photo_2017-08-06_10-01-05.jpg · 309x375px, 18KB
دیدگاه
sana_s

????????

1398/12/20 - 05:33 ·