روزی فکند یار نگاهی بسوی غیر

باز است
چشم حسرت من
سوی او هنوز

2019/10/26 - 01:42 در دختری که منم.
پیوست عکس:
photo_2017-11-09_23-25-43.jpg
photo_2017-11-09_23-25-43.jpg · 1280x821px, 161KB