دیگری نیست
که مهر تو درو
شاید بست

چاره بعد از تو ندانیم به جز تنهایی
2019/10/26 - 02:06 در دختری که منم.
پیوست عکس:
photo_2017-11-13_19-36-42.jpg
photo_2017-11-13_19-36-42.jpg · 636x632px, 101KB