┄┄┅┅✿❀❤❤❀✿┅┅┄┄
دلم لک زده
برای لحظه ای که در گوشم آرام
نجوا می کنی "میخواهمت"!
┄┄┅┅✿❀❤❤❀✿┅┅┄┄
2019/10/26 - 18:22 در دوستان قدیمی نایس فان
پیوست عکس:
1570358746540673.png
1570358746540673.png · 736x736px, 575KB