آرامش
محصول تفکر نیست.
آرامش هنر
نیندیشیدن به انبوه
مسائلیست که
ارزش فکر کردن را ندارند
لحظه هایتان
سرشار از آرامش.


2019/10/26 - 18:23 در دختری که منم.
دیدگاه
bidel

لایکی

1398/08/4 - 18:33 ·