اشتباه کردن ، اشتباه نیست در اشتباه ماندن اشتباه است!

مرداب به رود گفت: چه کردی که زلالی ؟ رود گفت : گذشتم

سه چیز را فراموش نکن:
به همه نمی‌توانی کمک کنی!
همه چیز را نمیتوانی عوض کنی!
و همه تو را دوست نخواهند داشت!

صبر یعنی واکنش در بهترین فرصت نه اولین فرصت!

همیشه به خاطر داشته باش هر گاه به قله رسیدی همزمان در کنار دره ای عمیق قرار داری!

عشق در لحظه پدید می‌آید و دوست داشتن در امتداد زمان و این اساسی ترین تفاوت میان عشق و دوست داشتن است!

قابل اعتماد بودن ارزشمندتر از دوست داشتنی بودن است!

تولد یک انسان همانند روشن کردن کبریتی است و مرگش خاموشی آن ،بنگر در این فاصله چه کردی؟ گرما بخشیدی ؛ یا سوزاندی.......؟!


2019/10/27 - 19:25 در الماس