گر چه در خیل تو بسیار به از ما باشد
ما تو را در همه عالم نشناسیم نظیر

2019/10/28 - 13:02 در دوستان قدیمی نایس فان